Smartelli - Adatvédelmi nyilatkozat

A Smartelli adatvédelmi szabályazata


1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Smartelli által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Smartelli adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Smartelli magára nézve kötelező erővel ismer el.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Smartelli által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségre vagy lakóhelyre, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
A Smartelli Nemzeti Adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-60757

2. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy artimetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Smartelli honlapra regisztrál.

3. A kezelt Személyes adatok köre

3.1 A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely, születési idő, a Felhasználó által megrendeléskor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználónak a törzsvásárlói program keretében létrehozott törzsvásárlói azonosítója.

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikus rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével-össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.3 A Smartelli a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookie-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1 Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a.) pontja szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

4.2 Az adatkezelés célja a smartelli.hu URL és nyelvi változatai alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
4.3 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a Smartelli oldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználja arra, hogy felhasználói csoportot képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Smartelli weboldalon célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

4.4 Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-amil címet regisztrálja.

5. Az Adatkezelés elvei
5.1 A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
5.2 A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
5.3 A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
5.4 A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
5.5 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. A Smartelli által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
6.1 A Smartelli szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Smartelli az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
6.2 A Smartelli, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. Rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek a Felhasználó Smartelli-n történő vásárlásaihoz az Eladó részére továbbítandó adatok és az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosításra alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.
6.3 A Smartelli bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Smartelli érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. -harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
6.4 A Smartelli kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ezenkívül minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Smartelli felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatok kihez kerülnek, kik fogják kezelni és feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
6.5 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Smartelli az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
6.6 A Smartelli mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Smartelli kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
6.7 A Smartelli kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezése intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
6.8 Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

7. Az Adatkezelés időtartama
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Smartelli biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

8. Rendelkezés Személyes adatokkal

8.1 A Felhasználó Személyes adataiban bekövetkezett változás, valamint hírlevelek fogadása az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával állítható be.
A Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.
8.2 Egyes Személyes adatok módosítása emellett a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is megoldható.
8.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9. Adatfeldolgozás
A Smartelli külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.

10. Adattovábbítás lehetősége
10.1 A Smartelli, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbításra, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
10.2 Amennyiben az üzemeltető/tulajdonos a Smartelli oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.
10.3 A Smartelli Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

11. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
A Smartelli fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével az Infotv. alapján bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban, e-mailes rendszerüzenetben) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

12. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan
12.1 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Smartellitől, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő 9406 Sopron, Pf: 618 címére küldött ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@smartelli.hu e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékozáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapják meg a Felhasználó adatait.
12.2 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának a levél első megnyitásának dátumát tekinti.
12.3 A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról, illetve a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akinek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
12.4 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának adatkezelése ellen,
    a. ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó     jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő harmadik     személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
    b. ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-    kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
    c. törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Smartelli, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől, benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.
Ha a Smartelli az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is- megszünteti és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

13. Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (PTK.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@smartelli.hu e-mail címen.

Sopron, 2015. szeptember 17.